انجام اولين مرحله تست كرونا (راپيد تست)در كارخانجات گروه صنعتي درپاد تبريز

 روابط عمومي

 چهارشنبه 29 بهمن 1399

 بازديد 95 دفعه

در روز سه شنبه مورخه 1399.11.28در راستاي افزايش سلامتي و صيانت از سرمايه هاي انساني اين شركت ، با هماهنگي مركز بهداشت شهرستان اسكو اقدام به راپيد تست كرونا در مركز بهداري شركت نموده اند كه خوشبختانه با توجه به اقدامات پيشگيرانه  قبلي  شركت در اين  راستا و رعايت كليه پرو تكل هاي بهداشتي مربوطه و همكاري صميمانه پرسنل، كليه تست هاي صورت گرفته منفي مي باشد.